Palveluehdot

1. Tulkinta

1.1. Sopimukseen sovelletaan tässä ehdossa 1 esitettyjä määritelmiä ja tulkintoja:

1.1.1.  Sopimus: Makumin ja asiakkaan välinen sopimus, joka on määritelty näissä ehdoissa;

1.1.2.  Asiakas: Tarjouksessa mainittu henkilö, yritys tai yhtiö, joka ostaa Palvelut;

1.1.3.  Asiakkaan aineisto: kaikki Asiakkaan toimittamat Palveluihin liittyvät asiakirjat, tiedot ja materiaalit, mukaan lukien (rajoittumatta kuitenkaan näihin) tietokoneohjelmat, tieto, materiaalit, kopiot, data, tiedostot, raportit ja lisätiedot;

1.1.4.  Makum: Makum Oy, Suomessa ja Helsingissä rekisteröity yritys, jonka yritystunnus on 2968833-9 ja jonka postiosoite on Lars Sonckin kaari, 12, 02600 Espoo;

1.1.5. Osapuolet: Asiakas ja Makum sopimuksen sopijapuolina, eli osapuolet yhdessä.

1.1.6.  Toimitettavat palvelut: kaikki asiakirjat, tuotteet, digitaalinen sisältö ja/tai materiaalit missä tahansa muodossa, mukaan lukien tietokoneohjelmat, tiedot, raportit ja esitelmät (jotka Makum tai sen edustajat tai alihankkijat ovat kehittäneet) ja jotka on toimitettu palveluihin liittyen;

1.1.7.  Digitaaliset markkinointipalvelut: Palvelut, jotka on kuvattu tarkemmin jäljempänä kohdassa 9;

1.1.8.  Asiakirja: käsittää kirjallisen asiakirjan lisäksi rajoituksetta kaikki piirustukset, suunnitelmat, kaaviot, mallit, kuvat tai muut visuaaliset elementit, todisteet, levykkeet tai muut laitteet tai tallenteet, jotka sisältävät tietoa missä tahansa muodossa;

1.1.9.  Immateriaalioikeudet: kaikki patentit, oikeudet keksintöihin, hyödyllisyysmallit, tekijänoikeudet ja niihin liittyvät oikeudet, tavaramerkit, palvelumerkit, kauppa-, liike- ja verkkotunnukset, oikeudet tavaramerkkeihin tai ulkoasuun, oikeudet liikearvoon tai oikeus nostaa kanne irtisanomisesta, oikeudet vilpilliseen kilpailuetuun, oikeudet malleihin, oikeudet tietokoneohjelmistoihin, tietokantaoikeudet, topografiset oikeudet, moraaliset oikeudet, oikeudet luottamuksellisiin tietoihin (mukaan lukien taitotieto ja liikesalaisuudet) ja kaikki muut immateriaalioikeudet, kussakin tapauksessa riippumatta siitä, onko ne rekisteröity vai rekisteröimätön, ja mukaan lukien kaikki tällaisten oikeuksien hakemukset ja uudistukset tai laajennukset, sekä kaikki vastaavat tai vastaavat oikeudet tai suojausmuodot missä tahansa maailman osassa;

1.1.10. Ennakkomateriaalit: kaikki Makumin toimittamat Palveluihin liittyvät asiakirjat, tiedot ja materiaalit, jotka olivat olemassa ennen Sopimuksen alkamista, mukaan lukien tietokoneohjelmat, tiedot, raportit ja eritelmät;

1.1.11. Tarjous: Makumin asiakkaalle tarjoamien palvelujen hinta;

1.1.12. Palvelut: Makumin tarjoamat, tarjouksessa mainitut sopimuksen mukaiset palvelut sekä kaikki muut palvelut, joita Makum tarjoaa tai suostuu tarjoamaan asiakkaalle; 

1.2. Nämä ehdot ovat etusijalla kaikkiin asiakkaan tarjoamiin tai asiakkaan puolesta tarjottuihin tai lain, kauppatavan, käytännön tai kaupankäynnin kulun perusteella oletettuihin asiakkaan sopimusehtoihin nähden. Makumin katsotaan nimenomaisesti hylänneen asiakkaan mahdolliset vakioehdot.

 

2 Sopimuksen syntyminen

2.1. Makumin tarjouksen tai sopimuksen hyväksyminen merkitsee Asiakkaan tarjousta ostaa siinä mainitut palvelut näillä ehdoilla. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen tarjouksen, kun hän joko allekirjoittaa tarjouksen tai ilmoittaa Makumille muulla tavoin hyväksyvänsä tarjouksen. Sopimuksen katsotaan alkavan aikaisempana seuraavista ajankohdista:

2.1.1. Makumin antama ja toteuttama kirjallinen vahvistus; tai

 2.1.2. Makum aloittaa palvelujen tarjoamisen.

 2.2. Ellei Makum ole toisin maininnut, on sinulle yksilöllisesti tarjottu tarjous voimassa neljätoista (14) päivää sen päiväyksestä, ellei Makum ole lähettämäänsä tarjousta aiemmin kirjallisesti peruuttanut. Jos tarjousta ei ole nimenomaisesti päivätty, lasketaan tarjouksen voimassaoloaika tarjouksen lähetyspäivästä lukien.

 2.3. Asiakas vahvistaa, että se tekee sopimuksen liiketoimintansa yhteydessä eikä yksityishenkilönä (kuluttajana).

 

3. Palvelujen aloittaminen

 3.1. Makum toimittaa palvelut asiakkaalle osapuolten sopimasta päivästä alkaen tai, jos se on aikaisempi, ehdossa 2.1.2 tarkoitetusta päivästä alkaen.

 3.2. Makumin palveluajat ovat arkena toimistoaikoina, eli maanantaista perjantaihin kello 9.00-15.00 poissulkien arkipyhät.

 3.2.1 Muista palveluajoista ja palveluaikojen ulkopuolella tapahtuvista töistä on sovittava erikseen.

 3.2.2 Muina kuin palveluaikoina toimitetun työn hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen lisäkorvaus.

 3.3. Virallinen yhteydenpitokanava Osapuolten välillä on sähköposti.

 3.4. Makumin Asiakkaat voivat olla yhteydessä Makumin tukeen lähettämällä tukipyyntöviestin osoitteeseen tuki@makum.fi.

 3.4.1 Makumin vastaus- sekä vastejat tukipyyntöjen käsittelyihin mainitaan Sopimuksella ja/tai näissä ehdoissa.

 3.4.2 Mikäli vasteajasta ei ole erikseen sovittu, vastaa Makum tukipyyntöihin neljän (4) arkipäivän kuluessa tukipyynnön vastaanottamisesta (arkipyhät pois luettuna). Tämä kohta ei päde Suomen tavanomaisina loma aikoina.

 

4. Makumin oikeudet ja velvollisuudet

 4.1. Makumin on pyrittävä kohtuullisin keinoin toimittamaan Palvelut ja Toimitukset Asiakkaalle tarjouksen mukaisesti.

 4.2. Makum pyrkii kohtuullisin keinoin noudattamaan tarjouksessa tai suunnitelmassa mainittuja toimitus- ja suorituspäivämääriä.

 4.2.1 Palvelun toimituksen suorituspäivämäärät ja suunnitelmien päivämäärät ovat arvioituja suorituspäiviä ja ne voivat poiketa palvelun toteutumisen päivämäärästä olennaisesti.

 4.2.2. Asiakas hyväksyy, että suunniteltu aikataulu voi poiketa merkittävästi toteutuksesta, eikä Makum ole velvollinen vastaamaan mihinkään aikataulusta seuraaviin vaateisiin.

 4.3. Makumilla on oikeus käyttää toimituksen yhteydessä hankkimaansa ammattitaitoa ja kokemusta sekä käyttää yhteistyötä ja sen tuloksia markkinoinnissaan referenssinä yrityksen verkkosivuilla ja somekanavissaan sopimuksen aikana ja myös myöhemmin sen jälkeen.

 

5 Asiakkaan velvollisuudet

 5.1. Asiakkaan on:

 5.1.1. tehtävä yhteistyötä Makumin kanssa kaikissa palveluihin liittyvissä asioissa;

 5.1.2. toimitettava Makumille ajoissa Makumin kohtuullisesti vaatimat asiakasmateriaalit ja muut tiedot sekä varmistettava, että nämä tiedot ovat kaikilta olennaisilta osiltaan oikeita.

 5.1.3. varmistettava, että kaikki asiakasmateriaali on asiakkaan omistuksessa, tai jos se ei ole asiakkaan omistuksessa, niin varmistaa, että asiakkaalla on aineiston lailliselta omistajalta lupa, jonka avulla Makum voi laillisesti käyttää asiakasmateriaalia palvelujen tarjoamisessa;

 5.2. Hyväksyttävä, että asiakkaan aineiston myöhäinen toimittaminen, tai sovitusta aikataulusta venyminen voi vaikuttaa Makumin kykyyn toimittaa palvelut. Jos Makum sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen estyy tai viivästyy asiakkaan, sen edustajien, alihankkijoiden, konsulttien tai työntekijöiden toiminnan tai laiminlyönnin vuoksi, Makum ei ole vastuussa mistään kustannuksista, maksuista tai tappioista, joita asiakkaalle aiheutuu suoraan tai epäsuorasti tällaisesta estymisestä tai viivästymisestä. Asiakas hyväksyy, että olennainen viivästyminen voi vaikuttaa projektin kustannuksiin, josta Makum on oikeutettu perimään erillisen korvauksen.

 5.3. Asiakkaan on korvattava Makumille kaikki kustannukset, maksut tai tappiot, jotka Makumille aiheutuvat suoraan tai välillisesti asiakkaan petoksesta, huolimattomuudesta, laiminlyönnistä tai viivästyksestä sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämisessä, edellyttäen, että Makum vahvistaa kyseiset kustannukset, maksut ja tappiot asiakkaalle kirjallisesti.

 5.4. Asiakkaan on korvattava Makumille kaikki tappiot, kustannukset ja kulut, jotka sille mahdollisesti aiheutuvat kanteesta, vaatimuksesta tai uhkaavasta vaatimuksesta (soveltuvin osin), jonka mukaan Makum sopimuksen mukainen asiakkaan aineiston käyttö loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.

 5.5. Asiakas ei saa ilman Makumin etukäteistä kirjallista suostumusta milloin tahansa sopimuksen tekopäivästä 6 (kuuden) kuukauden kuluttua palvelujen viimeisestä toimituspäivästä pyytää tai houkutella pois Makumilta tai palkata (tai yrittää palkata) ketään henkilöä, joka on tai on ollut Makumin työntekijänä, osakkaana, konsulttina tai alihankkijana palvelujen tarjoamisessa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, mikäli kyseisen henkilön työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä.

 5.6. Kohdan 5.5 mukaisesti antaman suostumuksen edellytyksenä on, että asiakas maksaa Makumille summan, joka vastaa 50 prosenttia (viisikymmentä prosenttia) Makumin työntekijän, konsultin tai alihankkijan kulloinkin voimassa olevasta vuosipalkkiosta tai, jos se on suurempi, 50 prosenttia (viisikymmentä prosenttia) asiakkaan kyseiselle työntekijälle, konsultille tai alihankkijalle maksamasta vuosipalkkiosta.

 5.7. Asiakas on vastuussa siitä, että Makum saa riittävät ja oikeat tiedot palvelun suorittamista varten.

 5.7.1. Asiakas on vastuussa Makumille antamistaan tiedoista ja ohjeista.

 5.7.2. Asiakas on vastuussa siitä, että vastuullaan olevat tehtävät toteutuvat sovitulla tavalla ja huolellisuutta noudattaen ja sovitussa aikataulussa.

5.7.3. Asiakas on vastuussa siitä, että Makumilla on Asiakkaan ajantasaiset yhteystiedot ja jos yhteyshenkilön/yhteyshenkilöiden tiedoiss atapahtuu muutoksia, ilmoittaa siitä Makumille viivästyksettä.

 

6. Maksut ja maksaminen

 6.1.  Vastineeksi Makumin tarjoamista palveluista asiakas maksaa tarjouksessa esitetyt maksut.

 6.2. Maksuehto on 14 päivää netto.

 6.3. Maksusuoritusten valuutta on euro (€).

 6.4.  Jollei erikseen toisin sovita, laskutus tapahtuu aina sähköisesti verkkolaskuna.

 6.4.1. Asiakas vastaa, että Makumin tiedossa on Asiakkaan kulloinkin käytössä olevat verkkolaskutustiedot- ja osoitteet ennen palvelun tarjoamisen aloittamista.

 6.4.2. Mikäli lasku toimitetaan sähköpostilla ja asiakkaalla ei ole mahdollisuutta vastaanottaa verkkolaskuja, on Makum oikeutettu laskuttamaan hinnastonsa mukaisen laskutuslisän.

 6.5. Ellei jollekin tuotteelle tai palvelulle ole sovittu sopimuksessa tai muutoin hintaa, noudatetaan kyseisen tuotteen tai palvelun osalta tilaushetkellä voimassa olevaa Makumin hinnaston mukaista hintaa.

 6.6. Mikäli palvelun hinta on kokonaan tai osittain sidottu hinnanmuutosperusteeseen on muutosperusteena allekirjoituspäivän perusluku tai arvo.

 6.7. Ellei Makum ole kirjallisesti toisin sopinut ja jollei näistä palveluehdosta muuta johdu, viisikymmentä prosenttia (50 %) Palvelujen kokonaishinnasta on maksettava Makumille ennen kuin Makum aloittaa Palvelut, ja asiakkaan on maksettava viisikymmentä prosenttia (50 %) kokonaishinnasta Makumille (ilman vähennyksiä tai kuittauksia) toimituksen yhteydessä Palvelujen valmistumisen jälkeen.

 6.7.1 Mikäli toimitus / palvelu viivästyy Asiakkaasta johtuvasta syystä yli seitsemän (7) arkipäivää, on Makumilla oikeus, joko laskuttaa loput saatavat välittömästi viivästyksen ylittyessä, huolimatta siitä onko toimitus valmistunut, ja lisätä viivästyksestä koituvat kaikki ylimääräiset kustannukset Asiakkaan seuraavalle laskulle.

 6.7.2 Mikäli toimituksen suunniteltu aikataulu ehtii tulla päätökseen ennen toimituksen valmistumista ja toimitus/palvelu on viivästynyt Asiakkaasta johtuvasta syystä, on Makumilla oikeus laskuttaa loput saatavat välittömästi, huolimatta siitä miten keskeneräinen tai valmis toimitus sillä hetkellä on, tai siitä mikä syy Asiakkaan aiheuttamalle viivästykselle on ollut.

 6.8. Jatkuvissa, toistuvaismaksullisissa sopimuksissa; huolimatta siitä onko sopimus tarkoitettu toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi, veloittaa Makum Asiakkaalta työn suorituskuukaudelle kohdistuvan maksun etukäteen työn suorituskuukauden alkaessa. Kuukausimaksullisen sopimusten käynnistyessä, tai sellaiseen siirtyessä kaikki mahdolliset avausmaksut ja lisätyöt voidaan veloittaa ensimmäisen kuukauden yhteydessä etukäteen, mahdollisesti jopa 1-2 kuukautta ennen varsinaisen työn aloittamista.

 6.9. Kaikki laskut on maksettava, kun asiakas on vastaanottanut laskun, sillä maksut määräytyvät projektin etenemisen mukaan tietyissä välitavoitteissa. Jos laskuja ei makseta heti, Makumilla on oikeus keskeyttää projektin työstäminen, kunnes maksu on suoritettu. Kaikkien muiden asiakkaan ja Makumin välillä sovittujen maksuehtojen on oltava Makumin kirjallisesti vahvistamia.

 6.10.  Kaikki asiakkaalle ilmoitetut maksut eivät sisällä arvonlisäveroa, jonka Makum lisää laskuihinsa asianmukaisen verokannan mukaisesti;

 6.11.  Jollei kirjallisesti toisin mainita, tarjoukseen sisältyviin hintoihin tai päivä- / tuntihintoihin ei sisälly:

 6.11.1. hotelli-, majoitus-, matka- ja muut lisäkustannukset, jotka aiheutuvat kohtuullisesti palveluihin liittyen, sekä materiaalikustannukset ja kulut. Tällaiset kulut, materiaalit tai kulut laskutetaan asiakkaalta omakustannushintaan; ja

 6.11.2. arvonlisävero, jonka Makum lisää laskuihinsa asianmukaisen verokannan mukaisesti.

 6.12.  Kaikki asiakkaan pyytämät lisätyöt, joita pyydetään palveluiden aloittamisen jälkeen ja jotka eivät kuulu tarjouksen piiriin (mukaan lukien palvelut, jotka on välttämätöntä hankkia palveluiden suorittamiseksi), katsotaan tarjouksessa mainittujen kustannusten lisäksi ja laskutetaan erikseen Makumin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisin hinnoin.

 6.13.  Kaikki tarjouksissa mainitut maksut ovat arvioita, ja ne edellyttävät Makumin lopullista vahvistamista.

 6.14.  Asiakkaalla on oikeus pyytää enintään kaksi (2) muutosta toimitettuun suunnittelutyöhön/ehdotukseen hyväksyttäväksi. Kaikki asiakkaan pyytämät muutokset kahden (2) sallitun muutoksen lisäksi katsotaan lisätyöksi, ja niistä veloitetaan Makumin voimassa olevan hinnaston mukaan.

 6.15.  Jos asiakas katsoo, että suunnittelutyö ei vastaa kuvausta, hänen on ilmoitettava siitä Makumille kolmen (3) arkipäivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Jos ilmoitusta ei saada, suunnittelutyö katsotaan hyväksytyksi ja kaikilta osin palvelukuvauksen mukaiseksi. Tätä ehtoa
6.14 sovellettaessa Makumin vastuu toimitusten virheistä rajoittuu toimitusten korvaamiseen ilman lisäkustannuksia asiakkaalle. Edellytyksenä on aina, että tällaisesta viasta on ilmoitettu Makumille tämän ehdon 6.11 mukaisesti ja että toimitukset on palautettu Makumille tarkastusta varten.

 6.16.  Kun asiakas on hyväksynyt toimitukset, kaikista asiakkaan pyytämistä muista suunnittelutöistä veloitetaan Makumin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

 6.17. Makumilla on oikeus veloittaa erikseen asiakkaan tilaama, sopimuksen kohteeseen kuulumaton työ Makumin veloitusperusteiden ja hinnaston mukaisesti.

 6.18. Makumilla on oikeus veloittaa erikseen asiakkaan antamista vääristä tiedoista, tai muusta vastaavasta asiakkaasta johtuvasta syystä aiheutuneet lisäkustannukset Makumin veloitusperusteiden ja hinnaston mukaisesti.

 6.19.  Osapuolet sopivat, että Makum voi milloin tahansa tarkistaa ja korottaa vakiotunti- /viikko- / kuukausipalkkioitaan edellyttäen, että näitä maksuja ei voida korottaa useammin kuin kerran 12 (kahdentoista) kuukauden jakson aikana. Makum ilmoittaa asiakkaalle kirjallisesti tällaisesta korotuksesta yksi (1) kuukausi ennen korotuksen ehdotettua ajankohtaa. Jos asiakas ei hyväksy korotusta, hän voi kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut tai hänen katsotaan vastaanottaneen tällaisen ilmoituksen tämän ehdon 6.19 mukaisesti, irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Makumille päättymään kolmen (3) kuukauden kuluessa, tai aikaisemmin, mikäli sopimuksen ehdossa näin sanotaan.

 6.20.  Jos asiakas ei maksa Makumille maksua eräpäivänä, Makum voi, rajoittamatta mahdollisia muita oikeuksia tai oikeussuojakeinoja:

 6.20.1. periä kyseiselle summalle korkoa korkolain mukaisen viitekoron ja viivästyskoron mukaan eräpäivästä alkaen sekä muut laskutuspalkkiot; ja

 6.20.2. keskeyttää kaikki palvelut, kunnes maksu on suoritettu kokonaisuudessaan.

6.20.3. veloittaa kutakin maksumuistutusta kohden muistutusmaksun aina kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti; ja

 6.20.4. siirtää saatavan perintään, kun suoritus ei ole saapunut tilille viiteen (5) arkipäivään maksumuistutuksen lähettämisestä huolimatta.

 6.21.  Maksuaika on sopimuksen olennainen osa.

6.22.  Kaikki Makumille sopimuksen perusteella maksettavat summat erääntyvät välittömästi sopimuksen päättyessä. Tämä ehto 6.22 ei rajoita oikeutta vaatia korkoa.

 6.23.  Makum voi, kuitenkaan rajoittamatta sen muita oikeuksia, kuitata kaikki asiakkaan vastuut Makumia kohtaan Makumin vastuista Asiakasta kohtaan.

 

 

7. Verkkosivuja koskevat palvelut

 7.1. Osapuolet määrittelevät palveluihin kuuluvat tehtävät ja niiden aikataulut kirjallisesti. Mikäli aikataulua ei ole laadittu tai aikataulusta erikseen sovittu, menetellään Makumin aikataulun mukaisesti.

 7.2.  Asiakkaan pyynnöstä Makum suunnittelee ja rakentaa verkkosivuston, tai kehittää Asiakkaan verkkosivuston Asiakkaan ja Makumin välillä sovitun ohjeistuksen perusteella.

 7.3.  Palveluista maksetaan edellä olevan kohdan 6 mukaisesti. Maksujen loppusumma on maksettava ennen verkkosivuston käyttöönottoa, ellei sopimuksella toisin mainita. Jos maksuja ei makseta maksuaikataulun maksupäivänä tai ennen sitä, Makum voi keskeyttää Verkkosivujen palvelujentarjoamisen, eikä Makum lataa verkkosivustoa asiakkaan palvelimelle, tai toimita verkkosivuston tiedostoja tai tunnuksia asiakkaalle käytettäväksi kolmannen osapuolen hosting-palvelimella.

 7.4. Ellei sopimuksella erikseen toisin mainita, Asiakas vastaa verkkosivustosta, sen toiminnallisuuksista, saatavuudesta sekä saavutettavuudesta, ylläpidosta ja kehittämisestä, päivittämisestä sekä tietoturvasta ja kaikesta verkkosivun sisältämästä sisällöistä.

 7.5.  Kun Makumille on maksettu verkkosivuston suunnittelu- ja kehityspalvelut kokonaisuudessaan, Makum toimittaa tai luovuttaa käyttöön Asiakkaalle tarkoitetun version Asiakkaan verkkosivustosta Asiakkaan tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi. Jos asiakas katsoo, että verkkosivuston suunnittelu ja/tai kehittäminen ei ole toimeksiannon mukainen, on hänen ilmoitettava siitä Makumille (3) kolmen arkipäivän kuluessa verkkosivuston version vastaanottamisesta. Jos ilmoitusta ei saada (3) kolmen arkipäivän kuluessa verkkosivuston lopullisen version vastaanottamisesta, verkkosivusto katsotaan hyväksytyksi ja kaikilta osin palvelukuvauksen mukaiseksi. Kun hyväksyntä on annettu millä tahansa tavalla, esimerkiksi sähköpostitse tai suullisesti, Makum luovuttaa verkkosivuston asiakkaalle käyttöön. Hyväksymisen jälkeen Makum ei ole vastuussa mistään virheistä tai käyttökatkoksista, jotka johtuvat asiakkaan tai kolmansien osapuolten verkkosivustolle tekemistä muutoksista, kuten ei myöskään katkoista, jotka johtuvat verkkosivujen hosting-palveluntarjoajasta.

 7.6.  Makum pidättää oikeuden kieltäytyä käsittelemästä aineistoa, jota se pitää loukkaavana, laittomana tai kiistanalaisena.

 7.7.  Ellei toisin ole sovittu, asiakas hyväksyy, että Makum saa vapaasti käyttää kaikkia asiakkaan verkkosivuston rakentamisessa käytettyjä ideoita, käsitteitä, taitotietoa tai tekniikoita mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tuotteiden ja muiden tällaisia tietoja sisältävien tuotteiden ja muiden tuotteiden kehittäminen, valmistus ja markkinointi.

 

8. Verkkosivuston osoitteet, isännöinti- ja ylläpitopalvelut

 8.1.  Makum hankkii Asiakkaan pyynnöstä Asiakkaalle verkkosivuston osoitteet, hosting- ja ylläpitopalvelut. Makum pyrkii kohtuullisin keinoin tarjoamaan luotettavaa ja ammattimaista palvelua.

 8.2.  Hosting- ja ylläpitomaksut on maksettava etukäteen, ellei siitä erikseen kirjallisesti toisin sovita, jolloin asiakkaan on perustettava kestotilaus Makum maksuja varten jatkuen kuukausittain tai vuosittain. Makum pidättää oikeuden poistaa asiakkaan verkkosivuston käytöstä, jos domain, hosting- ja/tai ylläpitomaksuja ei makseta ajoissa. Makum voi periä hallinnointimaksun, joka on tällä hetkellä 150 euroa (sataviisikymmentä euroa) asiakkaan verkkosivuston uudelleenaktivoinnista.

 8.3.  Makum ei takaa, että verkkosivuston hosting on aina asiakkaan käytettävissä, erityisesti Makumista riippumattomien vikojen sattuessa.

 8.4.  Verkkosivuston isännöinti voidaan joutua keskeyttämään lyhyiksi ajoiksi esimerkiksi huoltopalvelujen vuoksi. Makum ei ole velvoitettu ilmoittamaan asiakkaalle tällaisista ajanjaksoista etukäteen.

 8.5.  Koska Makum käyttää verkkosivuston hostingiin ja ylläpitoon kolmatta osapuolta, Makum ei myöskään ole vastuussa näistä palveluista. Asiakkaan on esitettävä kaikki hostingiin liittyvät kysymykset tai vaatimukset suoraan hosting-yritykselle, jonka tiedot Makum luovuttaa asiakkaalle.

8.6. Mikäli Hosting ja ylläpito on asiakkaan hankkima palvelu, vastaa asiakas siitä, että palvelua varten osoitettu hosting-palvelu vastaa nykyaikaisiin verkkosivujen kehitysympäristöjen vaatimuksiin tietokantojen, yhteyksien, nopeuden sekä kaikilta muilta osilta.

8.7. Makum on oikeutettu veloittamaan tuntihinnastonsa mukaista lisäkorvausta, mikäli lisätyö johtuu asiakkaan hankkimasta hotellipalvelusta ja sen toiminnallisuuksien puutteista, kuten esimerkiksi vanhentuneista tietokannoista johtuvista epäyhteensopivuuksista.

 

9. Digitaaliset markkinointipalvelut

 9.1. Makum tarjoaa tarjouksessa eritellyt digitaalisen markkinoinnin ja mainonnan palvelut. Näihin palveluihin voi sisältyä SEO- ja PPC-palvelujen perustaminen sekä jatkuvia SEO- tai PPC-palveluja.

 9.2.  SEO-palvelussa Makum pyrkii kohtuullisin keinoin parantamaan asiakkaan hakukonetulosten sijaintia, mutta ei takaa mitään tiettyä sijoitusta tai korkeampaa sijoitusta hakukonetuloksissa.

 9.3.  Makum ei ole vastuussa mistään muutoksista asiakkaan verkkosivuston sijoittumisessa hakukoneiden tuloksissa. Asiakas hyväksyy, että Makum ei voi vaikuttaa hakukoneiden toimintatapoihin sen suhteen, minkä tyyppisiä verkkosivustoja ja/tai sisältöä ne hyväksyvät tai miten verkkosivustot sijoitetaan hakukoneiden paremmuusjärjestykseen joko nyt tai tulevaisuudessa.

 9.4.  Jos Makum suosittelee, että asiakas ryhtyy tiettyihin teknisiin toimiin, jotta Makum voi tarjota tässä ehdossa 9 mainitut palvelut, asiakas suostuu toteuttamaan kyseiset suositukset. Jos asiakas ei tee näin, hän tunnustaa, että Makum ei ole vastuussa tällaisten palvelujen suorittamatta jättämisestä eikä niiden seurauksista.

 

10. Immateriaalioikeudet

10.1.  Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu (esimerkiksi jos Makum suostuu lisensoimaan verkkosivuston suunnittelun ja koodin asiakkaalle vuosimaksua vastaan), kaikki immateriaalioikeudet ja kaikki muut oikeudet Toimituksiin ja olemassa olevaan aineistoon (lukuun ottamatta asiakkaan aineistoa) kuuluvat Makumille ja kolmansille.

 10.2.  Jollei ehdosta 10.4 muuta johdu, Makum myöntää asiakkaalle maksutta ja ei-yksinomaisesti maailmanlaajuisen lisenssin kaikista ehdossa 10.1 tarkoitetuista oikeuksista siinä laajuudessa kuin on tarpeen, jotta asiakas voi käyttää verkkosivustoa, Toimituksia ja Palveluja. Tämä lisenssi päättyy välittömästi heti, kun jokin lasku on erääntynyt. Jos asiakas haluaa käyttää toimituksia ja/tai mitä tahansa immateriaalioikeuksia sopimuksen soveltamisalan ulkopuolisiin tarkoituksiin, kuin mitä tarjouksessa on esitetty, asiakkaan on ennen tällaista käyttöä hankittava Makumin kirjallinen suostumus erikseen sovittavin kaupallisin ehdoin.

 10.3.  Asiakas myöntää Makumille lisenssin asiakkaan aineistoon palvelujen tarjoamiseksi.

 10.4.  Asiakas tiedostaa, että jos Makum ei omista jo olemassa olevaa Aineistoa, Asiakkaan käyttö jo olemassa olevaan Aineistoon liittyviin oikeuksiin edellyttää, että Makum saa kirjallisen lisenssin asianomaiselta lisenssinantajalta.

 10.5. Asiakas hyväksyy, että Makumin velvollisuutena ei ole etsiä rekisteröityjä tavaramerkkejä tai ottaa yhteyttä immateriaalioikeusvirastoon asiakkaan puolesta, ellei asiakas ole sitä erikseen pyytänyt ja Makum ole sopinut siitä sopimuksessa ja tarjouksen vahvistamisen yhteydessä.


11. Vastuun rajoittaminen

 11.1. Tässä ehdossa 11 määritellään Makumin koko taloudellinen vastuu (mukaan lukien vastuu sen työntekijöiden, edustajien, konsulttien ja alihankkijoiden toimista tai laiminlyönneistä) asiakasta kohtaan seuraavissa tapauksissa: Sopimusrikkomukset;

 11.1.1. Asiakkaan suorittama Palveluiden, Toimitusten tai niiden osien käyttö; ja

 11.1.2. kaikista sopimuksen perusteella tai sen yhteydessä syntyneistä väitteistä, lausumista tai vahingollisista teoista tai laiminlyönneistä (mukaan lukien huolimattomuus).

 11.2.  Kaikki lakiin tai yleiseen lakiin perustuvat takuut, ehdot ja muut ehdot, jotka ovat implisiittisiä, suljetaan lain sallimassa laajuudessa pois sopimuksesta.

 11.3.  Mikään näissä ehdoissa ei rajoita tai sulje pois Makumin vastuuta:

 11.3.1. huolimattomuudesta johtuvasta kuolemasta tai henkilövahingosta; tai

 11.3.2. vahingosta tai vastuusta, joka asiakkaalle aiheutuu Makumin petoksesta tai vilpillisestä harhaanjohtamisesta.

 11.4.1. Jollei ehdoista 11.2 ja 11.3 muuta johdu, Makum ei ole vastuussa liiketoiminnan menetyksestä; tai tavaroiden menetyksestä; tai sopimuksen menetyksestä; tai käytön menetyksestä, mukaan lukien esimerkiksi, mutta ei rajoittuen siihen, että asiakkaan verkkosivusto ei ole käytettävissä; tai tietojen tai informaation korruptoitumisen aiheuttamasta menetyksestä; tai mistään erityisistä, välillisistä, välittömistä tai puhtaasti taloudellisista menetyksistä, kustannuksista, vahingoista, maksuista tai kuluista.

 11.4.2. Makumin kokonaisvastuu sopimuksesta, vahingonkorvausvelvoitteesta (mukaan lukien huolimattomuus tai lakisääteisen velvollisuuden rikkominen), vääränlaisesta esittämisestä, palautuksesta tai muusta, joka liittyy sopimuksen täyttämiseen tai suunniteltuun täyttämiseen, on rajoitettu määrään, joka vastaa kolmeakymmentäprosenttia (30%) Palveluista maksettuja maksuja vaatimuksen perusteena olevaa tapahtumaa välittömästi edeltäneiden kahdentoista kuukauden aikana.

 11.4.3. Jos osapuolella on velvollisuus suorittaa viivästys-, palvelutaso- tai muuta sopimussakkoa tai hyvitystä, osapuolella on velvollisuus suorittaa lisäksi vahingonkorvausta vain siltä osin, kuin vahingon määrä ylittää viivästys- palvelutaso- tai muun sopimussakon tai hyvityksen.

 11.4.4. Kumpikaan Osapuoli ei vastaa toisen osapuolen tietojen katoamisesta.

 11.4.5  Kumpikaan Osapuoli ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota osapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia osapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään esim. sotaa tai kapinaa, maanjäristystä, tulvaa, tai muuta niihin verrattavaa luonnonmullistusta, kansallista epidemiaa, joka vaikuttaa olennaisesti myös yritysten liiketoimintaan, yleisen liikkeen, yleisen tietoliikenteen tai yleisen sähkönjakelun keskeytystä, tuonti- tai vientikieltoa, lakkoa, työsulkua, boikottia, tai muuta rinnastettavaa työtaistelutoimenpidettä. Lakko, työsulku, boikotti tai muu rinnastettava työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin kun osapuoli on itse sen kohteena tai osallisena. osapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös osapuolen ylivoimaiseksi esteeksi, mikäli alihankinnan kohteena olevaa suoritusta ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia / olennaista viivästystä tehdä tai hankkia muualta. osapuolen on viivytyksettä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä sekä esteen lakkaamisesta kirjallisesti toiselle osapuolelle.

 

12. Tietosuoja ja tietoturva

 12.1. Tietosuojasta on sovittu seuraavaa:

 12.1.1 Mikäli toimeksianto tai sen osa vaatii Asiakkaan henkilötietojen käsittelyä, Makum saa oikeuden käsitellä henkilötietoja Asiakkaan lukuun.

 12.1.2 Asiakas hyväksyy, että Makum on Asiakkaan rekisterien henkilötietojen käsittelijä. Asiakas vastaa yksin tarvittavista ilmoituksista ja muutoksista tiedonannoissaan.

 12.1.3 Makum käsittelee henkilötietoja vain siltä osin ja sillä laajuudella kuin toimeksiannon toteutus sitä edellyttää.

 12.1.4 Makum sitoutuu käsittelemään henkilötietoja Asiakkaan ohjeiden ja sopimusehtojen mukaan, siltä osin kuin ne ovat kohtuulliset ja voimassa olevan lain mukaiset.

 12.1.5 Asiakkaalla on samoin edellytyksin oikeus antaa Makumille sitovia kirjallisia ohjeita henkilötietojen käsittelystä.

 12.1.6 Makum käsittelee henkilötietojen tietosuojalainsäädännön ja Asiakkaan toimittamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti, mikäli niiden ei katsota rikkovan tai olevan ristiriidassa voimassa olevan henkilötietolain ja henkilötietojen käsittelyyn vaikuttavien säädösten kanssa.

 12.1.7 Makumin työntekijät, jotka ovat oikeutettuja henkilötietojen käsittelyyn, allekirjoittavat salassapitosopimukset, mikäli eivät ole niin jo tehneet, ja siten sitoutuvat noudattamaan salassapitovelvollisuutta.

 12.1.8 Makumilla on oikeus käyttää alihankkijoita palvelujen tarjoamiseen. Näissä tapauksissa alihankkijat ovat oikeutettuja toimimaan henkilötietojen käsittelijöinä. Alihankkija noudattaa samoja velvollisuuksia ja sitoumuksia kuin tässä sopimuksessa ja tietosuojalainsäädännössä.

 12.1.9 Makum tulee asiakkaan pyynnöstä tarjota asiakkaalle sellaiset tiedot, jotka asiakas voi tarvita täyttääkseen rekisteröityjen oikeudet, sisältäen pääsyoikeudet, tai noudattaakseen tietosuojaviranomaisten vaatimuksia / ohjeistusta.

 12.1.10 Makum ilmoittaa asiakkaalle kaikista rekisteröityjen, tietosuojavaltuutetun tai muun viranomaisen vaatimuksista / tiedusteluista. Makumilla on oikeus veloittaa näistä toimenpiteistä Makumin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

 12.1.11 Asiakkaan on rekisterinpitäjänä tehtävät vaadittavat toimenpiteet, että Makumille siirrettävien henkilötietojen käsittely on Asiakkaan osalta tietosuojalainsäädännön mukaista.

12.2. Tietoturvasta on sovittu seuraavaa:

12.2.1 Molempien Osapuolten ja näiden Alihankkijoiden on huolehdittava tietoturvallisuudesta ja varmuuskopioinnista sekä tehtävä asianmukaiset toimenpiteet torjuakseen ja ehkäistäkseen henkilötietojen luvattoman ja laittoman käsittelyn sekä torjuakseen henkilötietojen tahattoman katoamisen.

12.2.2 Osapuolet huolehtivat vastuullaan olevien tietojärjestelmien, laitteiden, viestintäverkon, palvelutuotannon tilojen ja toimitilojen tietoturvakäytäntöjen mukaisesta suojaamisesta tietoturvariskejä vastaan ja että suojaus- ja tiedonvarmistusmenettelyjä noudatetaan.

12.2.3 Osapuolia velvoitetaan ilmoittamaan toiselle osapuolelle viivästyksettä havaitsemistaan toimituksen kohdetta tai sen käyttöä vaarantavista merkittävistä tietoturvariskeistä, tietoturvaloukkauksista tai niiden epäilyistä.

 12.2.4 Osapuolten tulee osaltaan ryhtyä välittömiin toimiin tietoturvaloukkauksen vaikutusten pienentämiseksi tai poistamiseksi. Osapuoli on velvoitettu myötävaikuttamaan tietoturvaloukkausten tutkintaan. Osapuoli vastaa omia tietojaan ja tiedostojaan koskevien varmuuskopioiden ottamisesta sekä niiden toimivuuden tarkastamisesta.

 

 

13. Makumin hinnasto

Makumin tuntihinnat

  • Markkinoinnin konsultointi: 125 €
  • Vaativa konsultointi: 150 €
  • Koulutukset: 180 €

Mikäli työtä tehdään Makumin normaalien  palveluaikojen ulkopuolella, lisätään hintoihin seuraavat lisät:

  • Viikonloppuhinnat x 1,5 kerroin
  • Pyhätyöhinnat x 2 kerroin

Muut hinnaston mukaiset maksut:

  • Laskutuslisä 10 €
  • Muistutuslasku 10 €
  • Laskutustavan muutos 10 €
  • Laskun uudelleenlähetys 10 €


14. Irtisanominen

 14.1.  Ellei erikseen toisin sovita, kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen ilman vastuuta toista osapuolta kohtaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle vähintään yhden kalenterikuukauden irtisanomisajalla (poikkeuksena hosting- ja ylläpitosopimukset, sekä domainit jotka edellyttävät vähintään vuosisitoutumisen tai tarkoituksen mukaisesti määräajaksi sovitut palvelut):

 14.2.  Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen välittömästi kirjallisella ilmoituksella, jos:

 14.2.1. toinen osapuoli rikkoo olennaisesti jotakin sopimuksen ehtoa ja (jos rikkomus on korjattavissa) ei korjaa rikkomusta 14 (neljäntoista) päivän kuluessa siitä, kun osapuolelle on ilmoitettu rikkomuksesta kirjallisesti; tai

13.2.2. toinen osapuoli rikkoo toistuvasti jotakin sopimusehtoa siten, että on perusteltua katsoa, että sen käyttäytyminen on ristiriidassa sen kanssa, että sillä on aikomus tai kyky panna sopimusehdot täytäntöön; tai

 14.2.3.  toinen osapuoli keskeyttää tai uhkaa keskeyttää velkojensa maksamisen tai ei kykene maksamaan velkojaan niiden erääntyessä tai myöntää kyvyttömyytensä maksaa velkojaan tai katsotaan maksukyvyttömäksi, tai että Asiakkaalla ei ole mitään kohtuullisia mahdollisuuksia maksukyvyttömyyden maksamiseen; tai

 14.2.4. toinen osapuoli aloittaa neuvottelut kaikkien tai minkä tahansa velkojaryhmänsä kanssa velkojensa uudelleenjärjestelystä tai tekee ehdotuksen tai sovintoratkaisun tai järjestelyn velkojiensa kanssa muussa tarkoituksessa kuin yksinomaan kyseisen toisen osapuolen maksukykyistä yhdistymistä yhden tai useamman muun yhtiön kanssa tai kyseisen toisen osapuolen maksukykyistä uudelleenjärjestelyä varten; tai

 14.2.5. jätetään hakemus, annetaan ilmoitus, tehdään päätös tai annetaan määräys kyseisen toisen osapuolen selvitystilaan asettamiseksi tai sen yhteydessä, muussa tarkoituksessa kuin yksinomaan kyseisen toisen osapuolen ja yhden tai useamman muun yhtiön maksukykyistä yhdistymistä tai kyseisen toisen osapuolen maksukykyistä uudelleenjärjestelyä koskevan suunnitelman toteuttamiseksi;

 14.2.6. tuomioistuimelle tehdään hakemus tai määräys pesänhoitajan määräämiseksi tai jos annetaan ilmoitus aikomuksesta määrätä pesänhoitaja tai jos toiselle osapuolelle määrätään pesänhoitaja; tai

 14.2.7. kyseisen toisen osapuolen omaisuuteen kohdistuvan vaihtuvan rasitteen haltija on oikeutettu nimeämään tai on nimittänyt hallinto-oikeudenkäyntiasiamiehen; tai

 14.2.8. jollakin henkilöllä on oikeus nimittää toisen osapuolen omaisuuteen pesänhoitaja tai toisen osapuolen omaisuuteen on nimitetty pesänhoitaja; tai

 14.2.9. toisen osapuolen velkoja tai rasittaja takavarikoi tai ottaa haltuunsa tai ulosmittauksen, pakkotäytäntöönpanon, pakkolunastuksen tai muun vastaavan prosessin, joka kohdistuu koko osapuolen omaisuuteen tai sen osaan, eikä takavarikkoa tai prosessia ole purettu 14 päivän kuluessa; tai

 14.2.10. toista osapuolta kohtaan tapahtuu jokin tapahtuma tai ryhdytään johonkin menettelyyn jollakin sen lainkäyttöalueella, jolla on vastaava tai samankaltainen vaikutus kuin ehdossa 15.3.3 - 15.3.9 (mukaan lukien) mainituilla tapahtumilla; tai

 14.2.11. toinen osapuoli keskeyttää tai lopettaa tai uhkaa keskeyttää tai lopettaa liiketoimintansa kokonaan tai merkittävältä osin.

 14.3. Makum voi irtisanoa sopimuksen yhden kuukauden kirjallisella irtisanomisajalla, jos asiakkaan "määräysvalta" vaihtuu.

 14.4.  Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä:

 14.4.1. Asiakkaan on välittömästi maksettava Makumille kaikki maksamattomat maksamattomat laskut ja korot, ja toimitetuista palveluista, joista ei ole toimitettu laskua, Makum voi toimittaa laskun, joka on maksettava välittömästi sen saatuaan;

 14.4.2. tämä ei vaikuta Osapuolten irtisanomishetkellä voimassa oleviin oikeuksiin ja vastuisiin eikä minkään nimenomaisesti irtisanomisen jälkeen voimassa olevaksi ilmoitetun tai implisiittisesti irtisanomisen jälkeen voimassa olevan määräyksen jatkumiseen.

 14.5.  Sopimuksen päättyessä (riippumatta siitä, miten se syntyy) seuraavat ehdot säilyvät voimassa ja ovat edelleen täysin voimassa: ehto 10, ehto 11, ehto 12, ehto 13 ja ehto 15.12.

15 Luottamuksellisuus ja salassapito

15.1.  Asiakkaan on pidettävä ehdottoman luottamuksellisena kaikki tekninen tai kaupallinen tietämys, eritelmät, keksinnöt, prosessit tai aloitteet, jotka ovat luonteeltaan luottamuksellisia ja jotka Makum, sen työntekijät, asiamiehet, konsultit tai alihankkijat ovat luovuttaneet asiakkaalle, sekä kaikki muut luottamukselliset tiedot.

 15.2. Osapuolet ovat velvollisia sekä sopimuksen kestäessä että kaksikymmentäneljä (24) kuukautta sopimuksen päättymisen jälkeen pitämään salassa kaikki osapuolten liiketoimintaa ja asiakkaita koskevat ei julkiseksi tarkoitetut tiedot.

 15.3. Mikäli osapuoli rikkoo sopimuksen salassapitoehtoa, osapuoli on velvollinen maksamaan rikkomuksen aiheuttavana osapuolena sopimussakon, joka vastaa sopimussuhteen päättymistä edeltäneen neljän (4) viimeisimmän kuukauden laskutusta vastaavaan määrää sekä korvaamaan salassapitovelvoitteen rikkomisesta toiselle osapuolelle aiheutuneen kaiken muun vahingon.

 

 

16. Sovellettava laki riitojen ratkaisemiseen

 16.1. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

 16.2. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Suomen Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Riidan ratkaisee yksi välimies.

 

17. Sopimuksen siirtäminen ja muuttaminen

 17.1. Osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta osaksikaan ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta.

 17.2. Suostumusta ei kuitenkaan saa evätä ilman perusteltua syytä, jos siirronsaaja sitoutuu kirjallisesti noudattamaan sopimuksen ehtoja ja siirto tapahtuu osapuolen kanssa samaan kirjanpitolain mukaiseen konserniin kuuluvalle taholle tai liiketoimintasiirron yhteydessä.

 17.3. Makumilla on kuitenkin oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siirrosta kirjallisesti asiakkaalle.

 17.4. Muutokset tai lisäykset sopimukseen on sovittava kirjallisesti, jotta ne olisivat päteviä.

 

Shopping Cart
Scroll to Top