Palveluehdot - Makum

Palveluehdot

Päivitetty 16.4.2020

1 Sopimuksen syntyminen

Näitä ehtoja sovelletaan kaikissa Makum Oy:n (myöhemmin Palveluntarjoajan) ja Asiakkaan välisissä palvelu- ja toimeksiantosuhteissa (myöhemmin yhdessä Osapuolet). Palvelu toteutetaan Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevien työmenetelmien mukaisesti.

Palveluntarjoaja pidättää oikeudet tehdä muutoksia näihin palveluehtoihin. Asiakas vastaa siitä, että se on tutustunut aina päivitettyihin palveluehtoihin.

Palvelusuhteen osapuolet määrittävät kirjallisesti palveluun kuuluvat tehtävät ja niiden aikataulut. Sopimuksen syntymiseen ei kaikissa palveluissa vaadita kirjallista sopimusta, vaan sopimus voi syntyä käytyjen keskustelun pohjalta. Toimeksianto- ja palvelusopimukset voivat muodostua myös suoraan Palveluntarjoajan verkkosivujen verkkokaupasta ostettujen palvelujen kautta. Joissakin palveluissa on erikseen voitu mainita muusta menettelystä, kuten tapauksista joissa palvelusopimuksen syntyminen edellyttää ostoksen lisäksi vielä erikseen Palveluntarjoajan kirjallisen hyväksymisen ennen sopimussuhteen alkamista.

Asiakas vastaa kaikissa tapauksissa tutustuneensa ja hyväksyneensä Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevat palveluehdot.

2 Palvelun edistyminen

Osapuolet määrittelevät palveluihin kuuluvat tehtävät ja niiden aikataulut kirjallisesti. Osapuolet ovat velvollisia myötävaikuttamaan palvelun kannalta tärkeiden asioiden edistämistä ja Osapuolet vastaavat siitä, että palvelun tekemiseksi tarvittavat päätökset syntyvät viivytyksettä.

Palveluntarjoaja seuraa palvelun etenemistä ja sen toimenpiteitä kirjaamalla tehtäviä kulloinkin käytössään olevaan tietojärjestelmään. Palveluntarjoaja  raportoi suoritetut toimenpiteet kulloinkin voimassa olevien yhtiön raportointikäytäntöjen mukaisesti ja palveluun sovitulla tavalla.

Palveluntarjoaja antaa asiakkaalle tietoja palvelun edistymisestä kulloinkin voimassa olevan käytännön mukaisesti. Yleensä palvelun edistymisestä tiedotetaan kerran kuukaudessa sekä loppuraportissa, mikäli palvelu on luonteeltaan toistaiseksi jatkuva. Kertaluonteiset palvelut eivät sisällä väli- / loppuraporttia, mikäli ei erikseen kirjallisesti sovita. 

3 Palvelun hyväksymiskäytäntö

Asiakkaan on ilmoitettava hyväksymisensä tai huomautuksensa palvelun edistymisestä antamaan ilmoitukseen, väli- tai loppuraporttiin sekä Palveluntarjoajan asiakkaalle luovuttamiin palvelun tuloksiin ilman aiheetonta viivytystä. Mikäli asiakas ei tee kirjallista huomautusta seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoituksen tai väliraportin vastaanottamisesta, ilmoitukseen tai raporttiin sisältyvä työ katsotaan hyväksytyksi. Loppuraporttiin sisältyvä työ taikka toimittajan asiakkaalle luovuttaman asiantuntijapalvelun tulos katsotaan vastaavasti hyväksytyksi, ellei asiakas tee kirjallista huomautusta 14 päivän kuluessa tulosten vastaanottamisesta. Jos asiantuntijapalveluun ei sisälly loppuraporttia eikä palvelun tulosten luovuttamista, palvelu katsotaan hyväksytyksi, jos asiakas ei tee kirjallista huomautusta 7 päivän kuluessa palvelun tekemisestä.

4 Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Määräaikainen palvelu

Määräaikaiseksi tarkoitettu palvelusopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista määräajan tullessa täyteen, ellei kirjallisesti toisin sovita. Määräaikainen palvelusopimus voi jatkua automaattisesti määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena molemminpuolisella yhden kalenterikuukauden irtisanomisajalla, tällöin palvelusopimuksessa on maininta jatkumisen menettelystä. Kirjallisesti voidaan sopia erikseen poikkeavasta sopimuksen päättymisajasta ja jatkumiskäytännöstä.

Projektiluontoinen palvelu

Määrätyn asiantuntijapalvelun / projektin tekemistä koskeva sopimus päättyy kun siihen kuuluvat tehtävät tulevat tehdyksi. Kirjallisesti voidaan sopia erikseen poikkeavasta sopimuksen päättymisajasta ja jatkumiskäytännöstä.

Jatkuva palvelu

Toistaiseksi voimassa oleva on jatkuva palvelusopimus, joka jatkuu, mikäli ei toisin kirjallisesti sovita, molemminpuolisella yhden kalenterikuukauden irtisanomisajalla. 

Irtisanomisaika lasketaan kirjallisen irtisanomisilmoituksen vastaanottamista seuraavan alkavan kalenterikuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen.

5 Toimittajan vastuut ja velvollisuudet

Palveluntarjoaja vastaa siitä, että palvelu ja toimenpiteet tehdään niistä sovitulla tavalla, huolellisesti sekä tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla. Palveluntarjoajan vastuu palvelun virheistä rajoittuu virheen korjaamiseen tai palvelun uudelleen tekemiseen omakustanteisesti. Virhe edellyttää asiakkaan kirjallista ilmoitusta Palveluntarjoajalle välittömästi palveluehtojen hyväksymisajan puitteissa.

Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Asiakas on vastuussa siitä, että Palveluntarjoaja saa riittävät ja oikeat tiedot palvelun suorittamista varten. Asiakas on vastuussa Palveluntarjoajalle antamistaan tiedoista ja ohjeista. Asiakas on vastuussa siitä, että vastuullaan olevat tehtävät toteutuvat sovitulla tavalla ja huolellisuutta noudattaen.

6  Hinnat, Maksuehdot ja laskujen toimitustapa

Hinnat ovat arvonlisäverottomina, ellei toisin ole mainittu. Arvonlisäverottomiin hintoihin lisätään aina voimassa oleva soveltuva arvonlisävero. Hinnat on esitetty euroissa ja laskutusvaluutta on euro. Ellei jollekin tuotteelle tai palvelulle ole sovittu sopimuksessa tai muutoin hintaa, noudatetaan kyseisen tuotteen tai palvelun osalta tilaushetkellä voimassa olevaa Palveluntarjoajan hinnaston mukaista hintaa.

Jos palvelun hinta on kokonaan tai osittain sidottu hinnanmuutosperusteeseen on muutosperusteena allekirjoituspäivän perusluku tai arvo.

Toimittajalla on oikeus muuttaa tuotteen tai palvelun toistuvaismaksua ilmoittamalla muutoksesta ja muutoksen perusteista asiakkaalle kirjallisesti vähintään 90 päivää ennen muutoksen voimaanastumista. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus kyseisen tuotteen tai palvelun osalta päättymään hinnanmuutoksen voimaantulopäivänä ilmoittamalla tästä kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa kyseinen sopimus yhdenaikaisesti myös sellaisten muiden tuotteiden ja palvelujen osalta, joita asiakas ei voi edellämainitun irtisanomisen johdosta olennaisilta osin enää käyttää hyödykseen. Hinnanmuutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa alkaneiden laskutusjaksojen maksuihin.

Hintoihin sisältyvät sopimuksen allekirjoituspäivänä voimassa olevat viranomaisten määräämät julkiset maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti. Jos viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai määräysperuste muuttuu säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen takia, hinnat muuttuvat vastaavasti.

Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa erikseen tavanomaiset ja kohtuulliset matka- ja majoituskulut sekä päivärahakorvaukset. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus veloittaa erikseen palvelun edellyttämän yli 60 km pituisen edestakaiseen matkaan käytetystä matka-ajasta puolet hinnaston tuntihinnasta. Jos edestakainen matka on yhteensä enintään 60 kilometriä, ei matka-aikaa veloiteta. Muista matkajärjestelyistä sovitaan erikseen tapauskohtaisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa erikseen asiakkaan kirjallisesti tilaama, toimituksen kohteeseen kuulumaton työ sovittujen veloitusperusteiden mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa tällaisesta työstä myös sovittujen veloitusperusteiden mukaiset lisät, jos asiakas kirjallisesti tilaa työtä tehtäväksi Palveluntarjoajan tavanomaisen työajan ulkopuolella.

Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa erikseen asiakkaan antamista vääristä tiedoista tai muusta vastaavasta asiakkaasta johtuvasta syystä aiheutuvat lisäkustannukset sovittujen veloitusperusteiden mukaisesti.

Toistuvaismaksut laskutetaan kuukausittain alkavan kalenterikuukauden alussa. Mahdolliset muut sopimuksen ulkopuoliset yhteisesti sovitut työt voidaan laskuttaa erillisenä ajankohtana erikseen sovitulla tavalla kuten esim. heti toimitettua tai ennakkomaksuna.

Projektitöissä 50% projektin arvonlisäverottomasta hinnasta laskutetaan ennakkoon ennen projektin käynnistymistä sitoumuksena projektille ja jäljelle jäävä 50% saatavasta työn valmistuessa. Projektin työ voidaan veloittaa myös ennakkomaksuna kokonaisuudessaan 100%:sti tai muuten sovitulla tavalla. Kirjallisesti voidaan laskutuksesta sopia erikseen poikkeavalla tavalla. Maksuehtona on 14 pv netto. Maksun viivästymisestä peritään voimassaolevan korkolain mukainen viivästyskorko sekä muut hinnaston mukaiset laskutuspalkkiot. Laskutus tapahtuu ensisijaisesti verkkolaskuna. Lasku voidaan toimittaa sähköpostilla asiakkaan laskutuksen sähköpostiosoitteeseen. Asiakas vastaa siitä, että toimittaja on oikeat ajanmukaiset laskutustiedot jo sopimussuhteen käynnistyessä. Mikäli lasku joudutaan lähettämään paperilaskuna lisätään laskulle 20 euron laskutuslisä. Kannustamme kumppaneitamme nykyaikaiseen sähköiseen ja paperittomaan toimintaan.

Maksun viivästyessä maksuun lisätään kulloinkin voimassa olevat korot eräpäivästä lukien. Maksumuistutuksiin lisätään yrimääräisestä hallintotyöstä johtuva laskutuslisä 20 euroa per. muistutuslasku. Mikäli maksu viivästyy maksumuistutuksesta huolimatta kolme arkipäivää siirretään saatavat viivästysmaksuineen perintätoimiston perintäkäsittelyyn. Veloitettavat viivästysseuraamuskulut, lisämaksut sekä viivästyskorot voidaan laskuttaa erillisenä laskuna tai lisätä seuraavalle kuukausimaksulle.

7 Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeudet palvelun perusteella syntyviin asiakirjoihin ja muihin tuloksiin sekä Palveluntarjoajan niihin tekemiin muutoksiin kuuluvat Palveluntarjoajalle. Asiakkaalla ja sen kulloinkin samaan kirjanpitolain mukaiseen konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää palvelun tuloksena syntyviä asiakirjoja omassa sisäisessä toiminnassaan. Asiakkaalla on käyttöoikeuden nimissä kopiointioikeus sekä oikeus käyttää em. asiakirjoja pohjana jatkotyölle sekä oikeus tehdä tai teettää niihin muutoinkin muutoksia. Asiakas ei ole oikeutettu myymään eikä luovuttamaan palvelun tuloksena syntyvää dokumentaatiota ja tuloksia tai muita tuloksia kolmannelle osapuolelle muutoin kuin edellä mainittua tarkoitusta varten. Sopimuksella ei ole vaikutusta sellaisten aineistojen oikeuksiin, jotka osapuolet luovuttavat toisilleen palvelun tekemistä varten. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää toimituksen yhteydessä hankkimaansa ammattitaitoa ja kokemusta sekä käyttää yhteistyötä ja sen tuloksia markkinoinnissaan referenssinä yrityksen verkkosivuilla ja somekanavissaan sopimuksen aikana ja myös myöhemmin sen jälkeen.

8 Tietosuoja, tekninen ympäristö ja tuki

Jos projekti tai sen osa vaatii asiakkaan henkilötietojen käsittelyä, Palveluntarjoaja saa oikeuden käsitellä henkilötietoja Asiakkaan lukuun. Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja vain siltä osin ja sillä laajuudella kuin projektin toteutus sitä edellyttää. Palveluntarjoaja sitoutuu käsittelemään henkilötietoja Asiakkaan ohjeiden ja sopimusehtojen mukaan. Asiakkaalla on oikeus antaa Palveluntarjoajalle sitovia kirjallisia ohjeita henkilötietojen käsittelystä. Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietojen tietosuojalainsäädännön ja Asiakkaan toimittamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti, mikäli niiden ei katsota rikkovan tai olevan ristiriidassa voimassaoevan henkilötietolain ja henkilötietojen käsittelyyn vaikuttavien säädösten kanssa. Palveluntarjoajan työntekijät, jotka ovat oikeutettuja henkilötietojen käsittelyyn, allekirjoittavat salassapitosopimukset, mikäli eivät ole niin jo tehneet, ja siten sitoutuvat noudattamaan salassapitovelvollisuutta. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijoita palvelujen tarjoamiseen. Näissä tapauksissa alihankkijat ovat oikeutettuja toimimaan henkilötietojen käsittelijöinä. Alihankkija noudattaa samoja velvollisuuksia ja sitoumuksia kuin tässä sopimuksessa ja tietosuojalainsäädännössä. Palveluntarjoajan tulee asiakkaan pyynnöstä tarjota asiakkaalle sellaiset tiedot, jotka asiakas voi tarvita täyttääkseen rekisteröityjen oikeudet, sisältäen pääsyoikeudet, tai noudattaakseen tietosuojaviranomaisten vaatimuksia / ohjeistusta. Palveluntarjoaja ilmoittaa asiakkaalle kaikista rekisteröityjen, tietosuojavaltuutetun tai muun viranomaisen vaatimuksista / tiedusteluista. Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa näistä toimenpiteistä Palveluntarjoajan yleisen voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Asiakkaan on rekisterinpitäjänä tehtävät vaadittavat toimenpiteet, että Palveluntarjoajalle siirrettävien henkilötietojen käsittely on asiakkaan osalta tietosuojalainsäädännön mukaista.

Tietoturva

Osapuolen ja sen alihankkijoiden on huolehdittava tietoturvallisuudesta ja varmuuskopioinnista sekä tehtävä asianmukaiset toimenpiteet torjuakseen ja ehkäistääkseen henkilötietojen luvattoman ja laittoman käsittelyn sekä torjuakseen henkilötietojen tahattoman katoamisen. Osapuolet huolehtivat vastuullaan olevien tietojärjestelmien, laitteiden, viestintäverkon, palvelutuotannon tilojen ja toimitilojen tietoturvakäytäntöjen mukaisesta suojaamisesta tietoturvariskejä vastaan ja että suojaus- ja tiedonvarmistusmenettelyjä noudatetaan. 

Osapuolia velvoitetaan ilmoittamaan toiselle osapuolelle viivästyksettä havaitsemistaan toimituksen kohdetta tai sen käyttöä vaarantavista merkittävistä tietoturvariskeistä, tietoturvaloukkauksista tai niiden epäilyistä. Osapuolen tulee osaltaan ryhtyä välittömiin toimiin tietoturvaloukkauksen vaikutusten pienentämiseksi tai poistamiseksi. Osapuoli on velvoitettu myötävaikuttamaan tietoturvaloukkausten tutkintaan. Osapuoli vastaa omia tietojaan ja tiedostojaan koskevien varmuuskopioiden ottamisesta sekä niiden toimivuuden tarkastamisesta.

Palveluajat

Palveluntarjoajan palveluajat ovat arkena toimistoaikoina, eli arki maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.00. Muina aikoina aina erikseen tapauskohtaisesti sovittavissa. Muina kuin palveluaikoina toimitetun työn hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevan hinnaston muut palveluajat tuntihintaa vastaava korvaus.

Yhteydenpito ja tuki

Yhteydenpitotavoista sovitaan tapauskohtaisesti. Virallinen dokumentoitu yhteydenpitokanava on sähköposti. Yhteydenpito voi yleisesti ottaen tapahtua yhteyshenkilön kanssa soittamalla, sähköpostin välityksellä ja verkkotapaamisin. Palveluntarjoajan asiakastuen tukiosoite on kaikissa sopumussuhteissa tuki(at)makum.fi. Palveluntarjoaja vastaa tukipyyntöihin palvelupaketissa sovitulla tavalla, mikäli muusta ei ole sovittu 2-4 arkipäivän kuluessa (arkipyhät pois luettuna). Muista järjestelyistä voidaan sopia tapauskohtaisesti.

9 Salassapito

Osapuolet ovat velvollisia sekä sopimuksen kestäessä että 24 kuukautta sopimuksen päättymisen jälkeen pitämään salassa kaikki osapuolten liiketoimintaa ja asiakkaita koskevat ei julkiseksi tarkoitetut tiedot. Mikäli osapuoli rikkoo sopimuksen salassapitoehtoa, osapuoli on velvollinen maksamaan rikkomuksen aiheuttavana osapuolena sopimussakon, joka vastaa sopimussuhteen päättymistä edeltäneen neljän viimeisimmän kuukauden laskutusta vastaavaan määrää sekä korvaamaan salassapitovelvoitteen rikkomisesta toiselle osapuolelle aiheutuneen kaiken muun vahingon.

10 Rekrytointi- ja houkuttelurajoitus

Asiakas ei saa ottaa työ- / toimisuhteeseen Palveluntarjoajan palveluksessa olevaa tai ollutta henkilöä, joka on tehnyt kyseiseen palveluun liittyviä keskeisiä tehtäviä. Asiakas ei saa sopia mitään muutakaan sellaista järjestelyä, jonka tarkoituksena on ko. henkilön työpanoksen hankkiminen. Rajoitus poistuu kun kuusi (6) kalenterikuukautta on kulunut palvelusuhteen päättymisestä, tai kyseisen henkilön työsuhteen päättymisestä, näistä vaihtoehdoista myöhäisempi huomioidaan.

Mikäli Asiakas rikkoo rekrytointi- ja houkuttelurajoitusta, on se velvollinen korvaamaan sopimussakon palveluntarjoajalle kyseisen henkilön kuuden kuukauden ennakonpidätyksenalaisen bruttopalkkaa vastaavan määrän työnantajasuoritukset ja lakisääteiset vakuutukset mukaan luettuina. Rekrytointirajoitusta ei sovelleta, mikäli ko. henkilön työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä.

11 Ylivoimainen este

Osapuoli ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota osapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia osapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään esim. sotaa tai kapinaa, maanjäristystä, tulvaa, tai muuta niihin verrattavaa luonnonmullistusta, kansallista epidemiaa tai maailmanlaajuista pandemiaa joka vaikuttaa olennaisesti myös yritysten liiketoimintaan, yleisen liikkeen, yleisen tietoliikenteen tai yleisen sähkönjakelun keskytystä, tuonti- tai vientikieltoa, lakkoa, työsulkua, boikottia, tai muuta rinnastettavaa työtaistelutoimenpidettä. Lakko, työsulku, boikotti tai muu rinnastettava työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin kun osapuoli on itse sen kohteena tai osallisena. osapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös osapuolen ylivoimaiseksi esteeksi, mikäli alihankinnan kohteena olevaa suoritusta ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia / olennaista viivästystä tehdä tai hankkia muualta. osapuolen on viivytyksettä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä sekä esteen lakkaamisesta kirjallisesti toiselle osapuolelle.

12 Korvausvelvollisuus ja vastuunrajoitukset

Sopimuksiin perustuva osapuolen vahingonkorvausvelvollisuus toiselle osapuolelle on mahdolliset viivästys-, palveluntaso- tai muut sopimussakot tai hyvitykset pois lukien yhteensä enintään 20 prosenttia toimituksen kohteen arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta. Jos toimituksen kohteena on yksinomaan määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva toistuvaismaksuina laskutettava tuote tai palvelu, vahingonkorvausvelvollisuus on kuitenkin mahdolliset viivästys-, palvelutaso- tai muut sopimussakot taihyvitykset poislukien yhteensä enintään kyseisen tuotteen tai palvelun laskennallinen arvonlisäveroton kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna 6:lla. Jos osapuolella on velvollisuus suorittaa viivästys-, palvelutaso- tai muuta sopimussakkoa tai hyvitystä, osapuolella on velvollisuus suorittaa lisäksi vahingonkorvausta vain siltä osin, kuin vahingon määrä ylittää viivästys- palvelutaso- tai muun sopimussakon tai hyvityksen. Osapuoli ei vastaa välillisistä vahingoista. Välillisinä vahinkoina voidaan pitää esim. saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä. Osapuoli ei vastaa toisen osapuolen tietojen katoamisesta.

13 Sovellettava laki riitojen ratkaisemiseen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Riidan ratkaisee yksi välimies. Rahamääristä saatavaa koskeva vaatimus voidaan kuitenkin ratkaista myös vastaajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa. jos vastaaja ei kiistä maksuvelvoitteitaan. Jos osapuolet siitä kirjallisesti sopivat, sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa.

14 Sopimuksen siirtäminen ja muuttaminen

Osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta osaksikaan ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. Suostumusta ei kuitenkaan saa evätä ilman perusteltua syytä, jos siirronsaaja sitoutuu kirjallisesti noudattamaan sopimuksen ehtoja ja siirto tapahtuu osapuolen kanssa samaan kirjanpitolain mukaiseen konserniin kuuluvalle taholle tai liiketoimintasiirron yhteydessä. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siirrosta kirjallisesti asiakkaalle. Muutokset tai lisäykset sopimukseen on sovittava kirjallisesti, jotta ne olisivat päteviä.

Ota yhteyttä